Menu stránek
Facebook
Menu rubrik

Unie

Unie jsou volná seskupení organizací, firem, obcí i aktivních jedinců podle jednotlivých oblastí občanského života se snahou sdružit je pod jeden „deštník“. Výsledným záměrem je vytvoření organizovaných a silných subjektů (Unií), které budou pro registrované členy pomocnou a servisní organizací a současně bude prosazovat společné zájmy, potřeby a cíle na úrovni krajů, vlády, ministerstev i parlamentu.

Jednotlivé Unie připravují konkrétní projekty, které jsou následně realizovány na lokální, regionální či celostátní úrovni. Na realizaci projektů pak dohlíží vedení Unií a Vedoucí regionální koordinátoři.

 

Unie živnostníků, malých a středních firem
(živnostníci, malé a střední firmy, farmáři, pěstitelé)

Malé a střední podnikání, které reprezentuje více než jeden milion subjektů, je největším tahounem ekonomiky našeho státu (téměř 60 % podílu přidané hodnoty) a největším zaměstnavatelem v podnikatelské sféře (60 %). Přesto neexistuje jediná organizace v naší zemi, která by malé a střední firmy, živnostníky a drobné farmáře sdružovala a pomohla prosazovat jejich potřeby, zájmy a cíle.

 

Unie sportovců
(sportovní organizace, kluby, oddíly apod.)

Sport je (měl by být) důležitou součástí života a rozvoje každého obyvatele České republiky. Cílem Unie sportovců je vytvořit organizaci složenou ze zástupců jednotlivých oddílů, klubů a sportovních organizací a prosazovat spravedlivé rozdělování státních peněz směřujících do sportu a pomáhat organizovat různé sportovní akce. K dětem, nikoli funkcionářům, se musí dostat co nejvíce peněz.

 

Unie pro kulturu a tradice
(kulturní organizace, kroužky, soubory, divadla, kina apod.)

Na lokálních či regionálních úrovních existuje obrovské množství organizací, zájmových kroužků, souborů apod., které plní významnou úlohu rozvoje společenského a kulturního života. Záměrem Unie pro kulturu a tradice je tyto subjekty zmapovat, sdružit v Unii a pomoci jim v rozvoji organizováním kulturních akcí v regionech nebo např. ve formulování sofistikovaného a spravedlivého systému přidělování grantů či dotací.

 

Unie zdravotně postižených a seniorů
(zdravotně postižení, pečující rodiče, senioři)

V péči o zdravotně postižené a seniory selhává stát na celé čáře. Z obrovské částky, která je v rozpočtu ČR vyčleňována na tyto cílové skupiny, se ke konkrétním jedincům dostává jen zlomek těchto prostředků. Cílem Unie je jednak snaha o změnu současného systému, ale také vytvoření systému vlastního pro jednotlivé regiony s využitím darů a sponzorských příspěvků firem, podnikatelů i soukromých osob.

 

Unie pro vědu a výzkum
(vědecké a výzkumné organizace i týmy)

Naše země disponuje obrovským počtem velmi chytrých lidí. Ne všichni ovšem žijí pouze ve velkých městech, kde jsou větší možnosti uplatnění a realizace. Snahou Unie pro vědu a výzkum je pomoc týmům i jedincům na regionální úrovni (např. se sháněním prostředků pro realizaci jejich nápadů, na další vzdělávání a rozvoj apod.).

 

Unie pro děti a školství
(školy, školky, jesle, kroužky, vzdělávací organizace)

Centrální řízení školství ze strany státu (ministerstva) je snad nejkřiklavější ukázkou oblasti, ve které se ukazuje nefunkčnost a neefektivnost centralistického, direktivního řízení. Záměrem Unie pro děti a školství je kromě jiného cílená pomoc konkrétním školám v regionech, zapojování dětí a studentů do praktické průpravy v komerčních firmách, pomoc při pořádání akcí pro děti apod.

 

Unie pro zdravotnictví
(zdravotnická zařízení, ústavy, léčebny, lázně apod.)

Bez kvalitní a dostupné zdravotní péče v každém regionu naší země nemůže kvalitně fungovat ani stát jako celek. Rušení nemocničních zařízení a nedostatek doktorů a zdravotních sester je dlouhodobý problém a Unie pro zdravotnictví chce v této oblasti pomoci s nápravou.

 

Unie pro rozvoj obcí
(obce, města)

V České republice je 6200 obcí a měst. Rozdíly úrovně občanského života mezi velkými městy a na druhé straně středními a především malými obcemi jsou výrazné. Tento stav je neúnosný a alarmující. Cílem Unie pro rozvoj obcí je prosazení kvalitativní změny ve zlepšení podmínek směřujících k rozvoji malých a středních obcí a života jejich občanů.